Algemene voorwaarden van Het Vlinderrijk

Definities van de woorden ik, jij en diensten

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Erica Mengedé, eigenaar van Het Vlinderrijk.
De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wilt nemen bij Het Vlinderrijk.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching, systemische therapie, (online) trainingen en workshops.

Het afnemen van een dienst

Door schriftelijk, mondeling of telefonisch akkoord te gaan met het afnemen van een dienst, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.
Lees verderop in dit document de voorwaarden voor mijn verschillende diensten.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

Overeenkomst

Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van het traject

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Niet verschijnen op een afspraak

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 25 euro.

Ziekte of overmacht

Als ik door ziekte of overmacht geen coaching, training of workshop kan geven, staat het mij vrij de afspraak in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Betaling

Facturering vindt plaats:

  • na afloop van iedere individuele sessie
  • in geval van een training of een workshop wordt er vooraf een aanbetaling gevraagd, waardoor je plaats in de training of workshop gereserveerd wordt. De aanbetaling wordt met de factuur verrekend.
  • in geval van een meerdaagse training kan er besloten worden om in delen te factureren, bijvoorbeeld wanneer een traject langer dan drie sessies duurt.

Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd.

Wie schrijft, die blijft (auteursrecht)

Het door mij aangeleverde materiaal is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast. Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten.

Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en betaald.

Privé

Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Zie ook mijn privacyverklaring.

Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot de onafhankelijke geschillencomissie van het NIBIG, waar ik geregistreerd ben in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). We delen dan de kosten die dit met zich meedraagt.